Regulamin i Polityka Prywatności serwisu For Baby

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, zasadami i warunkami korzystania z serwisu.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług elektronicznych w ramach portalu internetowego udostępnionego publicznie pod adresem internetowym URL https://www.forbaby.com.pl (dalej: „Portal” lub „Serwis”).

Właścicielem i administratorem Portalu jest Pani Monika Witkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą For Baby Monika Witkowska z siedzibą w 54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska 47, NIP 8961368998.

 • 1 Definicje

Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem domenowym www.forbaby.com.pl .

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.

Użytkownik niezarejestrowany Serwisu - zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.

Użytkownik zarejestrowany Serwisu - osoby fizyczne, które ukończyły 12 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej korzystające z Serwisu które dokonały rejestracji w serwisie i utworzyły Konto.

Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane, zdjęcia, filmy, wpisy, ogłoszenia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rejestracja – oznacza czynność założenia przez Użytkownika Konta i możliwość kreowania swojego Profilu.

Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Każda osoba uczestnicząca i korzystająca z Serwisu staje się jego Użytkownikiem i jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.
 2. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie dostępne jest dla każdego niezarejestrowanego Użytkownika, z tym że korzystanie z usług dodatkowych Serwisu wskazanych w niniejszym regulaminie wymaga dokonania Rejestracji w Serwisie.
 3. Zarejestrowanie się w Serwisie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 4. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z usług, których dotyczy Regulamin, przez likwidację swojego Profilu. Wówczas zobowiązany jest on wysłać stosowną wiadomość korzystając z podstrony https://www.forbaby.com.pl/kontakt/
 6. Użytkownik dokonuje Rejestracji swojego konta poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W momencie rejestracji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, które są dostępne na stronie https://www.forbaby.com.pl/regulamin/
 7. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.  (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1781 ze zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.U.UE.L.2016.119.1) [dalej: RODO] przez Administratora. Cele i pozostałe warunki zbierania i przetwarzania danych osobowych na Portalu określone są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie https://www.forbaby.com.pl/polityka-prywatnosci/
 8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

a/ Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Witkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą For Baby Monika Witkowska z siedzibą w 54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska 47, NIP 8961368998,

b/ W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem ochrony danych, korzystając z podstrony do kontaktu https://www.forbaby.com.pl/kontakt/

c/ dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

d/ Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą podmioty technicznie realizujące niektóre usługi, będących operatorami domen internetowych lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

e/ dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu usunięcia konta przez Użytkownika

f/ Użytkownik posiada prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, zgodnie z art. 21 RODO.

g/ niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

h/ podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne; Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie z funkcji Portalu dla Użytkowników zarejestrowanych.

h/ dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

i/ dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

 1. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 2. Zgłoszenia naruszenia Regulaminu są rozpatrywane przez Administratora bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia.

 

 • 3 Zasady korzystania z Portalu
 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t. j. Dz. U. 2020 r., poz.  344, z późn. zm.)
 2. Serwis umożliwia zarejestrowanym i niezarejestrowanym Użytkownikom przeglądanie treści dodanych przez Użytkowników i Administratora za pomocą dostępnych ikon oraz funkcji przeglądania i wyszukiwania.
 3. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom publikację swoich profili i automatyczną wymianę danych osobowych pomiędzy Użytkownikami oraz danych w zakresie sprzedaży, kupna ubrań, przedmiotów, zabawek dziecięcych jak również ofert pracy.
 4. Administrator prowadzi jedynie serwis ogłoszeniowo – informacyjny, w którym dostępne są informacje zamieszczane przez zarejestrowanych Użytkowników. Wszelkie negocjacje jak i zawieranie jakichkolwiek umów handlowych lub umów na świadczenie usług pomiędzy Użytkownikami nie stanowią przedmiotu działania niniejszego Serwisu i nie odbywają się w jego ramach.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nawiązywanie i wywiązywanie jakichkolwiek umów handlowych lub umów na świadczenie usług pomiędzy Użytkownikami.
 6. W Serwisie nie ma możliwości przeprowadzania żadnych transakcji handlowych.
 7. Administrator jest podmiotem umożliwiającym dodawanie ogłoszeń i reklam. Są to usługi płatne.
 8. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest całkowicie bezpłatne.
 9. Serwis oferuje dodatkowe usługi płatne w zakresie poprawienia czytelności ogłoszeń w wynikach wyszukiwania.
 • 4 Wymogi techniczne
 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: monitor z rozdzielczością większą bądź równą 1024x768px ze stałym dostępem do sieci Internet.
 2. Strona jest zaprojektowana wg standardu RWD (Responsive Web Design), czyli w taki sposób, aby wyświetlała się prawidłowo na wszelkich możliwych urządzeniach do mobilnego internetu, dostosowując się do rozdzielczości urządzenia, na którym jest oglądana.
 3. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń i/lub oprogramowania , o których mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej.
 4. Instalacja jakiegokolwiek oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a danym licencjodawcą.
 5. Niektóre obszary i funkcje Portalu mogą wykorzystywać cookies. Informacje dot. wykorzystania plików cookies znajdują sie na stronie https://www.forbaby.com.pl/polityka-prywatnosci/ .
 6. Serwis informuje Użytkowników, iż korzystanie z jego usług wymaga pośrednictwa publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem. Serwis zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 • 5 Czynności w serwisie
 1. Każdy rejestrujący się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 2. Informacje zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty Administratora przesyłane będą tylko zarejestrowanym Użytkownikom.
 3. W ramach korzystania z Serwisu Zarejestrowany Użytkownik uprawniony jest do:
 4. swobodnego przeglądania treści serwisu po uprzednim zalogowaniu, odtwarzania na własny użytek osobisty dostępnych w ramach serwisu materiałów,
 5. tworzenie własnych treści w ramach funkcji i możliwości własnego konta.
 • 6 Konta
 1. Konto użytkownika może zostać usunięte w przypadku rażącego łamania powyższych zasad i pozostałych zapisów regulaminu.
 2. Jeden użytkownik może zakładać dowolną ilość kont, o ile te są należycie wykorzystywane.

 

 • 7 Publikacje treści
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie prowadzi szczegółowej weryfikacji materiałów przed ich umieszczeniem w Profilu i nie kontroluje materiałów umieszczanych przez użytkownika w Profilu.
 2. Administrator ma prawo do wyrywkowej kontroli zamieszczanych treści i materiałów nadając im odpowiedni status opublikowany bądź np. w trakcie przetwarzania.
 3. Umieszczając materiały w serwisie zarejestrowani Użytkownicy oświadczają, iż:
 4. posiadają do nich pełnię praw autorskich,
 5. są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz że posiadają tytuł prawny do dysponowania materiałami i ich publikacji w ramach Serwisu,
 6. nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz prawa patentowego,
 7. nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, czy praw osób trzecich
 8. Treściami zakazanymi są:
 9. treści wulgarne i obraźliwe oraz inne mogące naruszyć dobra osobiste osób trzecich,
 10. treści naruszające prawa autorskie lub prawa pokrewne, a także propagujące piractwo intelektualne, w tym mogące stanowić podżeganie do naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych lub mogące stanowić pomocnictwo w naruszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych,
 11. treści nawołujące do przemocy i dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, w szczególności ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie, status społeczny lub zawodowy lub orientację seksualną,
 12. treści propagujące pornografię,
 13. treści reklamowe (zwłaszcza odnoszące się do towarów i usług, których reklama jest niedozwolona, n.p. gier losowych, środków farmaceutycznych wydawanych na receptę, napojów alkoholowych) oraz stanowiące niezamówioną informację handlową,
 14. treści wprowadzające w błąd, w tym mogące wprowadzić w błąd co do tożsamości autora Profilu lub źródła pochodzenia informacji zawartej w Profilu,
 15. inne treści sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego,
 16. adresy domenowe (tzw. linki) przekierowujące do treści wskazanych w punktach a - g wyżej.
 17. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w materiałach przez niego publikowanych w ramach Portalu.
 18. Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie konkurencyjnych portali internetowych, forum internetowych, stron WWW, czasopism.
 19. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.
 20. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu, wprowadzenia ich do pamięci komputera oraz rozpowszechnianie treści w dowolny sposób, w szczególności poprzez publiczne udostępnienie w internecie, publikację w prasie oraz nadanie w radiu lub telewizji – także w celu reklamy Portalu lub Administratora i jego działalności. Użytkownik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.
 21. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek podejrzeń w związku z publikacjami, o których mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, Administrator ma prawo tymczasowo wycofać materiały zamieszczone w Serwisie, zawiadamiając o powyższym fakcie Użytkownika i wskazując czas na wyjaśnienie wątpliwości i ustalenie stanu faktycznego.
 • 8 Odpowiedzialność
 1. Serwis nie pobiera żadnych prowizji od transakcji zainicjowanych za pośrednictwem Serwisu między Użytkownikami. Nie jest również odpowiedzialny za ich przebieg i wynik.
 2. Spod odpowiedzialności Serwisu wyłączone są również wszelkie, zamieszczane przez Użytkowników treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby z przyczyn od niego niezależnych ich hasła i loginu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych użytkowników.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • 10 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres mailowy kontakt@forbaby.com.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko adres, login, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://www.forbaby.com.pl/regulamin/ oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Czynności podjęte przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia założonego w konta użytkownika.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 1 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie http://www.motototal.pl, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Administrator podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Użytkowników.
 6. Regulamin opublikowany został na https://www.forbaby.com.pl/regulamin/
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020.

I Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.forbaby.com.pl jest Pani Monika Witkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą For Baby Monika Witkowska z siedzibą w 54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska 47, NIP 8961368998 , zwana dalej operatorem.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

     - Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

     - Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

     - Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

II Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

    -  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

    -  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

    -  określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

     - czas nadejścia zapytania,

     - czas wysłania odpowiedzi,

     - nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

     - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

     - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

     - informacje o przeglądarce użytkownika,

     - informacje o adresie IP.

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

     - Internet Explorer

     - Chrome

     - Safari

     - Firefox

     - Opera

     - Android

     - Safari (iOS)

     - Windows Phone

     - Blackberry